קצבה היא תשלום חודשי קבוע המשולם לאדם. הגמלאות הנפוצות ביותר הן גמלאות לאחר פרישה מעבודה בגיל מבוגר (כלומר, לאחר "יציאה לגמלאות"); גמלאות אלה ידועות בשם "קצבת פנסיה". גמלאות אחרות הן גמלאות נכות, הניתנות למי שנפגע מסיבה כלשהי והוא זכאי לגמלאות כתחליף לפרנסתו או כפיצוי על הפגיעה שנפגע. קצבאות נכות כאלו מוקנות מכוח מנגנוני ביטוח לאומי במדינות שונות, או מכוח ביטוח בריאות או סוגי ביטוח אחרים.

קצבת מבוטח

מי שרשומה לזכותו יתרת זכאות צבורה בקרן הפנסיה ואינו פנסיונר. קיימים שני סוגי מבוטחים בקרן פנסיה:
פעיל – מפריש כספים לקרן באופן שוטף;
לא פעיל – מבוטח שהפסיק להפריש כספים לקרן.

קצבת פנסיונר

היא קצבה שמשולמת לפנסיונר כקצבת זקנה מקרן הפנסיה.

קצבת דמי גמולים

תשלומי המעביד והעובד לקרן הפנסיה לפי שכר העובד. על פי צו ההרחבה לפנסיה. כיום ניתן (לא חובה, פרט לקרנות הגרעוניות) להגדיל את הפרשת העובד למרכיב תגמולי עובד עד ל- 7% ואת הפרשת המעביד למרכיב תגמולי מעביד עד ל- 7.5%.
לגבי קרנות פנסיה ותיקות להן מונה מנהל מיוחד, הגדלה הדרגתית של שיעורי ההפרשה לפנסיה עד לשיעור כולל של 20.5% נקבעה במסגרת פרק ז'1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התש"מ-1981 כמפורט להלן:
לתשלומי העובד יתווספו בכל אחת מהשנים 2004 עד 2006, 1/3 נקודת אחוז ובשנת 2007, 1/2 נקודת אחוז (סה"כ 1.5%).
לתשלומי המעביד יתווספו בכל אחת מהשנים 2004 עד 2006, 1/3 נקודת אחוז ובשנת 2007, 1/2 נקודת אחוז (סה"כ 1.5%).

פרמיות ביטוח (בקרן פנסיה חדשה)

חלק דמי הגמולים המופנה לרכישת כיסוי ביטוחי. בקרן פנסיה מקיפה משולמות פרמיות המקנות למבוטחים כיסוי ביטוחי בשל סיכוני מוות ונכות. חישוב הפרמיות נגזר מהנחות בדבר הסתברות התמותה או הסתברות לאובדן כושר עבודה בגיל נתון, משיעור הריבית הצפוי וכיוצא בזה.

מהו אירוע מזכה?

אירוע מזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
פנסיית זקנה – המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה;
פנסיית נכות – מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן;
פנסיית שאירים – במות המבוטח או הפנסיונר.

חישוב פנסיות נכות ושאירים (בקרן פנסיה חדשה מקיפה)

חישוב פנסיות הנכות והשאירים נעשה על ידי הכפלת השכר הקובע לנכות ושאירים, כהגדרתו בתקנון הקרן בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות או שאירים, לפי העניין.

מגבלת השכר המבוטח (בקרן פנסיה חדשה מסובסדת)

בקרן פנסיה חדשה הזכאית לאג"ח מיועדות, דמי הגמולים המשולמים לקרן לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. תשלום מעל התקרה ניתן להפנות לקרן פנסיה חדשה כללית, שאינה זכאית לאג"ח מיועדות או לכל אפיק חיסכון אחר, על פי בחירת המבוטח.

מקדמי המרה לפנסיה (בקרן פנסיה חדשה)

חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של מבוטח במקדם המרה. מקדם ההמרה מחושב בהתאם לגיל המבוטח ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ולפי ריבית להיוון המבוססת על תשואת הקרן.

מערכת הנחות אקטואריות

הנחות בדבר הסתברויות תמותה, הסתברויות נכות, שעור ריבית צפוי על השקעות ועוד. הנחות אקטואריות מהוות נדבך חשוב ומרכזי בתחשיבי קרן פנסיה, ומשמשות בסיס לצפי עתידי להתחייבויות הקרן ותמחור על פי תחזית זו.
חשוב לזכור כי בהחלט ייתכן מצב שבו ההנחות האקטואריות אינן תואמות את המציאות ויש מקום לשנותן יחד עם מקדמי ההמרה ושיעורי הכיסוי הביטוחי (ראה חוזר אוצר).

מאזן אקטוארי

בדומה למאזן חשבונאי, מוצגים במאזן נכסי הקרן והתחייבויותיה. צד ההתחייבויות במאזן האקטוארי מבוסס על התחייבויות הקרן למבוטחים ולפנסיונרים, ומחושב בעיקר לאור הנחות לגבי ריבית היוון ותוחלת החיים של המבוטחים, הפנסיונרים ושאיריהם.

 

איזון אקטוארי

לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן – נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות.
גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה, או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפועל (לדוגמא, מספר נכים בפועל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).

הוראות דין והוראות מנהל רלוונטיות

המסגרת החוקית שלאורה פועלות קרנות הפנסיה:
1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
2. הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981.
3. חוקי הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)  ותקנות מס הכנסה
4. הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

היוון פנסיה

היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאירי מבוטח לתקופה של עד חמש שנים, במטרה להעניק לזכאי לפנסיה אפשרות לקבל לצרכיו מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הזכאי פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון. שאירי פנסיונר שנפטר לפני תום תקופת ההיוון יקבלו את מלוא הפנסיה על פי התקנון כאילו לא בוצע היוון.

השקעות הקרן

על מנת לעמוד בהתחייבויותיה משקיעה הקרן את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים בגין המבוטחים. בהתאם לתקנות ההשקעה, קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות זכאיות לאג"ח מיועדות נושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה, וקרן הפנסיה תשקיע בכל עת 30% משווי נכסיה באג"ח אלו.

קרנות הפנסיה הותיקות מקבלות פיצוי על הפער בין השקעותיה באג"ח מיועדות לבין תשואה של 5.57%. כמו כן, הן מקבלות פיצוי בשיעור של 1.57% מיתרת הנכסים (70% מסך נכסי הקרן).

ט.ל.ח